Home

EU stöd turism

14 juni: Uppmaning till ASEAN att göra mer för

Stöd för turistföretagen genom krisen Företag och personal från turismsektorn har redan hjälpts av EU-åtgärder som vidtagits som svar på covid-19-krisen, bland annat likviditetsstöd, skattelättnader och en lättnad av reglerna för statligt stöd , samt tillfälligt upphävande av EU-regler för att undvika tomma flygningar Turismen har även fortsättningsvis en framträdande roll i de planerade Eruf-investeringarna, liksom relaterade investeringar i bevarande, skydd, främjande och utveckling av natur- och kulturarv (se diagram), med ett planerat Eruf-stöd på cirka åtta miljarder euro EU erbjuder många finansieringskällor för att hjälpa turismen att bidra till regional utveckling och sysselsättning: Europeiska regionala utvecklingsfonden (Eruf) för finansiering av hållbara projekt med koppling till turism, gemenskapsinitiativet för transeuropeiskt samarbete (Interreg), Sammanhållningsfonden för finansiering av miljö- och transportinfrastruktur, Europeiska socialfonden (ESF) för sysselsättning, Leonardo da Vinci-programmet för yrkesutbildning, Europeiska. Några av EU:s mest dynamiska sektorer som turism, kultur och transporter har drabbats hårdast av pandemin. Ju mer som kan göras för att hjälpa de här sektorerna att åter öppna på ett sätt som är säkert för arbetstagarna 15 och förtroendeingivande för allmänheten, desto snabbare kan återhämtningen börja i dessa sektorer, där ju många företag är utsatta för stora risker.

Covid-19: EU-stöd till turistnäringen Nyheter

 1. Vem kan söka EU-stöd, och för vad? Den som ansöker om stöd ska vara en juridisk person, privat- eller offentligrättslig. Den som ansöker behöver ha tillräcklig kapacitet för att genomföra projektet och tillräcklig betalningsförmåga eftersom utbetalning av stödet sker i efterhand
 2. Du kan också få stöd för att ta fram turistinformation som ska finnas på platsen, till exempel skyltar för att informera om leden, bygden eller det natur- och kulturarv som finns. Dessutom kan du få stöd för digital infrastruktur som till exempel bokningssystem som kan användas av flera verksamheter
 3. 13 projekt ska utveckla platser i Sverige. Tillväxtverket har fattat beslut om tretton projekt som nu får 18 miljoner kronor inom ramen för utlysningen Hållbar platsutveckling inklusive möten och evenemang. Läs om de beviljade projekten
 4. Information om stöd till lantbruk, skogsbruk, rennäring, trädgård och om SAM-ansökan. Service och satsningar på landsbygden. Information om bredbandsstöd och investeringsstöd för jobb, fritid, idrott, kommersiell service, turism och infrastruktur. Innovation och forskning
 5. Definition Hållbar turism: En hållbar besöksnäring tar ansvar för turismens nuvarande och framtida ekonomiska, sociala och miljömässiga påverkan genom att utgå från besökarens, företagens, miljöns och lokalsamhällets behov. Nyttan av att arbeta med hållbarhet Certifiering, märkning och standarde
 6. Genomförs med stöd av Tillväxtverket. Projektet beaktar andra relevanta processer och dokument. Dit hör Strategi för hållbar besöksnäring 2020 och den statliga besöksnäringsutredningen Ett land att besöka - en samlad politik för hållbar turism och växande besöksnäring (SOU 2017:95). En grundtes för projektet är att möjligheterna för en hållbar och konkurrenskraftig besöksnäring kan optimeras om näringens och regeringens strategier speglar och.

Hur EU:s regionala utvecklingsfond stöder turistnäringen, viktiga regler, nyheter, publikationer och evenemang. Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling: projekt och praxis Hitta projekt inom turistnäringen som får stöd av Europeiska nätverket för landsbygdsutveckling, läs mer om nätverket och hur du kan delta, nyheter, publikationer och evenemang EU-finansiering av turism Vägledningen om EU-finansiering av turism ger en översikt över de program i den nya EU-budgeten som stöder turistnäringen. Få tillgång till de resurser som bäst passar dina behov EU-fonder Information om EU-stöd i Sverige Interreg Europeiskt territoriellt samarbete över nationsgränserna Klimatsynk Nationellt samarbete för energi och klimatprojek Turism 2020 Sökande: Jämtland Härjedalens Turism EU-stöd: 22 346 218 kr. Partnerskapsfonden MittSverige Sökande: Saminvest Mitt AB EU-stöd: 18 mkr. Strategisk besöksnäringsutveckling i.

Stöd till kustsamhällena i EU; Blå turism och EU:s gröna giv; Länkar; Dykning och skeppsvrak. Alonissos undervattensmuseum öppnade för besökare sommaren 2020 mitt under coronapandemin. Museet ligger utanför ön Alonissos i Egeiska havet inom det största skyddade havsområdet i Europa, som dessutom ingår i EU:s Natura 2000-nätverk. Museet har något att erbjuda alla i familjen. Om. 22,6 miljoner människor jobbar direkt eller indirekt inom EU:s turism (2019) Stöd för turistföretagen genom krisen Företag och personal från turismsektorn har redan hjälpts av EU-åtgärder som vidtagits som svar på covid-19-krisen, bland annat likviditetsstöd, skattelättnader och en lättnad av reglerna för statligt stöd , samt tillfälligt upphävande av EU-regler för att undvika tomma flygningar

Turism - Regionalpolitik - Europeiska kommissione

EU-stöd kompensationsbidrag. Den 1 januari 2005 införde Sverige ett nytt jordbrukarstöd - gårdsstödet. Gårdsstödet är inte kopplat till jordbrukarens produktion utan är i stort sett oberoende av vad och hur mycket jordbrukaren producerar. Jordbrukaren kan få gårdsstödet för all jordbruksmark, både åkermark och för betesmark. Stöd till återhämtning i turistnäringen i EU Turistnäringens ekosystem har drabbats hårt av de restriktioner och förbud mot resor som införts till följd av coronakrisen. För att få fart på turismen igen antog kommissionen den 13 maj 2020 en serie åtgärder för att göra det möjligt att stegvis och samordnat öppna upp turist- och besöksnäringen igen För att nå målen finns det olika stöd och ersättningar för miljö, hållbarhet och innovation. Programmet är en del av EU:s strategi för en smart och hållbar tillväxt. EU har en strategi för tillväxt och jobb inom EU fram till år 2020. Syftet är att minska de ekonomiska och sociala skillnaderna i Europa genom en smart och hållbar tillväxt för alla. För att nå detta. Kulturarvet har redan fått avsevärt EU-stöd, stöd till små och medelstora företag och turism. Turismen i EU är värd 415 miljarder euro per år och innebär 15 miljoner arbetstillfällen, av vilka många har direkt eller indirekt koppling till kulturarvet. Cirka 27 % av turister i EU som deltog i en Eurobarometer om turism (i maj 2011) sade att kulturarvet var en avgörande faktor i. Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag om att ordna ett europeiskt toppmöte om turism under medverkan av EU-institutionerna, turismbranschen, regioner, städer och berörda parter, för att dryfta frågor om morgondagens europeiska turism, och stöder utvecklingen av en färdplan för 2050 i riktning mot ett hållbart, innovativt och motståndskraftigt europeiskt ekosystem för.

Turism Jordbruket. EU-stöd till jordbruket EU-stöd kompensationsbidrag Åkerarealens användning Jordbrukets djur Markanvändningen i länet Arbete Befolkning och hushåll Kultur och fritid Hälsa och ohälsa Politi I enlighet med förordning (EU) nr 1380/2013 ska unionens finansiella stöd genom EHFF vara villkorligt och bero på medlemsstaternas och aktörernas efterlevnad av den gemensamma fiskeripolitikens regler. Detta krav är avsett att spegla unionens ansvar att i allmänhetens intresse säkerställa att de marina biologiska resurserna bevaras genom den gemensamma fiskeripolitiken, såsom. Europaparlamentet betonar att områden med turism i EU måste stödjas och främjas, bland annat genom attraktiva erbjudanden för besökare, förutsatt att epidemiläget i dessa områden liksom de sociala och hälsorelaterade förhållandena där faktiskt tillåter det. Parlamentet anser det väsentligt att allt vad hälsa, hygien och sanitet kräver, såsom social distansering, fullständigt respekteras och genomförs, både av företagen och deras kunder, för att besökare ska. EU-stöd kan lyfta kulturmiljöer i länet Utveckla hållbar turism kring länets kulturmiljöer i Östergötland med stöd av EU, manar Sveriges riksantikvarie Lars Amréus. 24 april 2017 06:0 Grekland och EU-budgeten 2018: EU-bidrag till Grekland - 4,870 miljarder euro. (motsvarande 2,66 % av Greklands ekonomi) Greklands EU-avgift - 1,488 miljarder euro. (motsvarande 0,81 % av Greklands ekonomi) Läs mer om EU:s budget, inkomster och utgifter: EU-budgeten i Grekland. Pengar och EU

EU-stöd till hållbar tillväxt i turismsektorn. Tillväxtverket påannonserar ny utlysning för offentliga eller privata juridiska personer. Syftet med denna utlysning är att stärka konkurrenskraften och hållbarheten i den europeiska turismsektorn. Det ska ske genom att förlänga turistsäsongen, diversifiera EU:s turisterbjudanden och. Turism. Här hittar du statistik om turism. I menyn kan du klicka dig vidare till statistik om boende och inkvartering, inkommande besökare, ekonomi och sysselsättning samt internationell statistik. I listan nedan hittar du artiklar med koppling till statistik om turism. Läs om våra insatser inom turism och besöksnäring EU- och handelsminister. 25 maj 2016 -20 januari 2019 Regeringen ger stöd till designrelaterad turism. Publicerad 02 mars 2017. Regeringen uppdrar åt V.S. VisitSweden AB att fortsätta utveckla den påbörjade kommunikationsplattformen om svensk design som syftar till att attrahera besök av utländska turister och få dem att uppleva svensk design i Sverige, och därigenom öka exporten. Hitta finansiering. För att hitta finansiering ska du börja med att undersöka vilka möjligheter som finns inom de olika programmen. På den här sidan kan du söka bland de program som finns. Du filtrerar med hjälp av ord, fond, län eller mål. Sedan går du vidare till respektive programs sida för mer information och kontaktuppgifter

Turism Faktablad om Europeiska unionen Europaparlamente

Linde lovar att EU ger sitt stöd - åtminstone politiskt. - Det är glasklart att EU står fullt bakom Ukrainas krav och deras suveränitet. Det är ett väldigt tydligt och enat agerande fr EU-stöd kan lyfta kulturmiljöer i Västerbotten Debatt. Kulturhistoriska byggnader, parker och äldre stadsmiljöer är alla exempel på välbesökta kulturmiljöer. I Västerbotten toppade Skogsmuseet i Lycksele med Gammplatsen med sina 44 000 besök, fyren Bjuröklubb hade 34 000. Klabböle kraftverk/Umeå energicentrum noterade 26 000 besökare. 4 maj 2017 12:14. Västerbottens.

Samiska näringar Sápmi och EU OECD-rapport om samiskt näringsliv Interreg Nord Landsbygdsprogrammet Vårt regionala handlingsprogram Företags- och projektstöd Investeringsstöd Rennäring Förädlingsstöd Förnybar energi Startstöd Investeringsstöd Nya jobb Investering i småskalig infrastruktur Investeringar i fritids- och idrottsanläggningar Rekreation och turism Återställa och. Branschtoppar till EU: Stöd kollektivtrafiken för en grön omstart Publicerat av ulo • 14 maj 2020 • Sida för utskrift EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen är en av mottagarna av det öppna brevet från branschföreträdare för kollektivtrafiken i hela Europa

TURISM - arbetet med turismnäring inom EU Att turistnäringen är betydelsefull för Blekinge, Småland och Öland är inte någon nyhet. På ett europeiskt plan bidrar turistsektorn med 8,4 % till BNP-utvecklingen i de europeiska länderna (Eurostat, 2013). Enligt EU-kommissionen tillhör en av sju företag i EU turismindustrin. Dessa företag sysselsätter upattningsvis 15,2 miljoner. Sedan Rysslands illegala annektering av Krim och den ryska aggressionen i östra Ukraina inleddes 2014 har EU stärkt sitt stöd till landet. Fokus har legat på såväl stöd till Ukraina som sanktioner mot Ryssland. Närmandet till EU är en viktig drivkraft för reformprocessen i Ukraina och EU:s relationer med Ukraina har fördjupats betydligt de senaste åren, inom ramen för det Östliga. ServaNets delägarkommuner i Västernorrlands och Jämtlands län har beviljats EU-stöd och medfinansiering från Länsstyrelsen Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen för utbyggnad av fibernätet på 160 miljoner kronor. Av dessa är 81 miljoner kronor avsedda för en utbyggnad i Västernorrlands län och 79 miljoner kronor är till för en utbyggnad i Jämtlands län

Gårdsstödet: Ett generellt EU-stöd som ges till lantbrukare. För att få gårdsstöd är huvudregeln att du ska ha minst 4 hektar jordbruksmark. Alla som söker gårdsstöd söker numera också förgröningsstöd. Dina stödrätter blir nu bara värda hälften så mycket. Det blir också svårare att söka stödet för vissa företag och reglerna för hur du ska sköta din mark blir. Stöd för projekt som rör EU:s utvidgning och grannskap. Twinning-projekt öppna för anbud. Anvisningar för Twinning. Anvisningar för TAIEX. Finlandsfrämjande tjänster. Handlingar och adressuppgifter från utlandet. Legalisering av dokument i utrikesministeriet . Mediejour. Nationella säkerhetsmyndighetens tjänster och anvisningar. Nationella säkerhetsmyndighetens tjänster och. EU:s Funktionshinderkort är ett frivilligt hjälpmedel för kommunikation och delaktighet. Kortets syfte är att underlätta aktivt deltagande i olika aktiviteter i samhället för människor med specifika behov av hjälp och stöd. I samband med ansökan om kortet uppbärs en betalning på 10 euro. Kort man har ansökt om under försöksperioden (2018-2020) gäller fram till år 2028 Get inspired for your next trip to Europe. Plan your vacation to discover European culture, heritage, architecture, gastronomy and stunning landscape EU-kort SME. Kan sökas av små- och medelstora företag (SME) i Västra Götaland. Max 150 000 SEK kan sökas för att anlita externt kunnande, från forskningsaktör (universitet, högskola, forskningsinstitut) eller organisation med motsvarande kompetens, för att arbeta fram en ansökan till ett av programmen inom Horisont 2020

Fördraget gäller som svensk lag sedan inträdet i EU-samarbetet. Det betyder att kommuner har att beakta både nationell lag och EG:s rättsordning vid beslut i frågor om stöd.9 EG-rättens inställning till stöd är att det är förbjudet eftersom det stör den fria handeln mellan EU-stater, artikel 87.1, EG. De Programmen och pengarna 2018. Detta är en sammanställning av uppföljningar i landsbygdsprogrammet, havs- och fiskeriprogrammet samt regional- och socialfondsprogrammet för lokalt ledd utveckling. Det mesta gäller landsbygdsprogrammet. Här finns sammanställningar av statistik och analyser av läget. Syftet är att ge en ögonblicksbild av. EU-kommissionen har antagit en tillfällig ram för att medlemsstaterna ska kunna utnyttja hela den flexibilitet som finns inbyggd i reglerna om statligt stöd till att stödja ekonomin i samband med covid-19-utbrottet.. De befintliga reglerna för statligt stöd medger redan att medlemsstaterna vidtar stödåtgärder, men med den tillfälliga ramen får de nu också möjligt att säkerställa. Nyheter om coronaläget på Cypern. På grund av coronaviruset finns det exceptionella regler och begränsningar som måste följas. Utegångsförbud råder mellan 00:00- 05:00. Användning av en ansiktsmask är obligatorisk överallt när du rör dig utomhus och inomhus om det finns minst två personer närvarande. Cypern har skapat en.

SB WELL - Hållbar må bra-turism i södra Östersjöområdet. Projektet som ska sätta södra Östersjöområdet på kartan som en attraktiv och hållbar destination som främjar välmående för besökare, aktörer och samhället. Under 2018-2021 deltar Länsstyrelsen Kalmar län i EU-projektet Wellbeing-turism i södra Östersjöområdet - Riktlinjer för goda exempel. Målet med. Stöd får inte heller lämnas för åtgärder som endast syftar till att uppfylla villkor i unionslagstiftningen, lag eller annan författning. Detta gäller dock inte stöd enligt artikel 24 i förordning (EU) nr 1305/2013 för återställande av skadad skog när en naturkatastrof är anledning till åtgärden. Förordning (2019:1140) EU-ländernas försvarsministrar, som möttes via videolänk, diskuterade främst det stöd som militären tillhandahåller under coronakrisen, samt situationen i EU:s militära och civila uppdrag och insatser i länder utanför EU. Ministrarna utbytte exempel om hur medlemsländernas väpnade styrkor har bidragit till ansträngningarna för att motverka pandemin genom att tillhandahålla. Vägledning har tagits fram för att främja en hållbar utveckling av organiserat friluftsliv och naturturism i skyddad natur. Med stöd av vägledningen kan en förvaltare ge organisationer, naturturismföretag, utbildare och andra intresserade enhetlig information. Det bidrar till att olika arrangörer får en tydligare bild av vad som.

EU-direktiv om miljöbedömningar. EU-direktiv har som mål att harmonisera medlemsländernas nationella lagstiftning på något område, exempelvis rörande miljöbedömningar. Direktiv föreskriver vilket resultatmedlemsländerna ska uppnå men lämnar åt länderna att bestämma form och tillvägagångssätt för genomförandet. I respektive. Utöver detta har EU sedan tidigare dessutom vidtagit en rad andra åtgärder som ska stimulera den ekonomiska återhämtningen från krisen vi befinner oss i. För att små och medelstora företag inom turism ska kunna överleva krisen har statsstödsreglerna tillfälligt luckrats upp för att möjliggöra statliga stöd till krisande branscher

För att få fullt stöd måste du följa alla villkor som gäller. Det är i första hand Länsstyrelsen som kontrollerar att din ansökan stämmer med verkligheten, att du följer alla villkoren för stödet och att du följer tvärvillkoren. Vi gör kontroller när vi handlägger din ansökan och ibland vid ett besök på din gård. Fältkontrollerna görs via ett urval EU ger Libyenregering sitt stöd. EU:s rådsordförande Charles Michel och Libyens utrikesminister Najla Mangoush. EU:s rådsordförande Charles Michel erbjuder Libyens övergångsregering fullt stöd i försöken att nå nationell försoning och fred. Beskedet gavs vid ett besök i huvudstaden Tripoli på söndagen

Hotell och turism; Restaurang och livsmedel; Vård och omsorg; Gymnasieantagningen Storsthlm; Högskole- och forskningsfrågor inom utbildning; Vuxenutbildning; EU:s strukturfonder; Nyanlända. Ensamkommande barn och ungdomar; Social välfärd och hälsa. Samverkan med Region Stockholm. Rapportera samverkansbrister; Regionala samverkans- och. Turism The Eifel Tower (Photo: Notat) Turism nämns inte som en EU-befogenhet i gällande avtal.Men 2001 lade Kommissionen fram ett meddelande om att arbeta tillsammans för framtida europeisk turism

när det gäller turismens ekonomiska inverkan, som undergräver det systemrelaterade beslutsfattandet avseende stöd till turism- och transportsektorn. ReK betonar att de officiella uppgifterna inte gör det möjligt att ta fram information snabbt nog för att hantera den nuvarande situationen, vilket betyder att . regioner och städer har varit tvungna att använda andra mätmekanismer. som. EU-stöd. Arvika kommun omfattas av olika stödformer inom ramen för EU:s bidragsgivning. De viktigaste är Strukturfonderna som finansierar stöd genom Mål 2, Mål 3 och Interreg. Mål 2 - Tillväxtverkets webbplats Mål 3 - ESF-rådets webbplats Interreg Sverige-Norges webbplat

Europa är världsledande inom internationell turism och besöksnäring, och det är en av EU:s främsta drivkrafter. Idag använder mer än 95 procent av resenärer digitala resurser under sina resor. Enligt World Economic Forums digitala transformationsinitiativ, från 2016 till 2025, förväntas digitalisering inom flyg, resor, turism och besöksnäringen skapa upp till hundratals miljarder. Här hittar du information om vad som finns att uppleva och göra i Vaggeryds kommun som invånare, turist eller besökare — Marknadsföring av turism Om dessa tre pelare ges starkt stöd via adekvata strukturer och resurser säkerställs en lämplig grundval för en sund och för­ månlig turismpolitik. 2.2 Kommissionen nämner en rad utmaningar som turism­ näringen i EU står inför, utmaningar som uppkommit eller blivit större under de senaste åren. De största utmaningarna är dock desamma sedan många. Diversifiera EU:s erbjudanden inom turism - marknadsföra transnationella turismprodukter. Förbättra tillgängligheten - förbättra turistmål och service för turister med speciella behov. Det ska ingå minst fem partners från minst fyra andra EU-länder. När det gäller tema 3 räcker det att partners kommer från minst två EU-länder Det hanterar politik och tillhandahåller visst ekonomiskt stöd genom EU:s forsknings- och innovationsprogram, Horisont 2020, som förvaltas direkt av kommissionen. Generaldirektoratet för konkurrens, som ansvarar för att upprätta och genomföra EU:s konkurrenspolitik. Generaldirektoratet för sysselsättning, socialpolitik och inkludering, som ansvarar för EU:s politik för.

EUR-Lex - 52021DC0129 - EN - EUR-Le

 1. stone politiskt. - Det är glasklart att EU står fullt bakom Ukrainas krav och deras suveränitet. Det är ett väldigt tydligt och enat agerande från EU:s sida, och samma kommer från USA, om att man måste sluta med den här militära uppbyggnaden längs gränserna, säger utrikes
 2. Europeiska unionen (EU) är en fördragsbunden union mellan 27 europeiska stater och det mest långtgående överstatliga samarbetet i världen. Unionen upprättades den 1 november 1993 utifrån Europeiska gemenskaperna.Den bär huvudansvaret för fullföljandet av den europeiska integrationsprocess som påbörjades den 9 maj 1950 genom Schumandeklarationen och som syftade till att bringa ett.
 3. Glasklart stöd från EU till Ukraina Vi står enat bakom er, lovar EU till Ukraina i den allt mer upphettade konflikten med Ryssland. Men mycket mer än vackra ord uttalas ändå inte
 4. Lärcenter. Du som vuxenstuderande kan på Lärcenter (Osby Komvux) få det stöd du behöver vid sidan av övriga studieformer. Ett lärcentrum ska bland annat främja tillgången till utbildning och genomströmning i utbildning, erbjuda elever stöd från lärare och annan personal samt vara en plats där studerande får möjlighet att möta.

Vem kan söka EU-stöd, och för vad? - Tillväxtverke

 1. Vidare ska myndigheten redovisa nyckeltalet kostnad per stödkrona som avser myndighetens kostnader för hantering av regionalfonden i förhållande till utbetalade EU-stöd inklusive medfinansiering. Redovisningen ska avse genomsnitt för perioderna 2015-2018, 2016-2019 samt 2017-2020
 2. Hotell- och turismprogrammet Kiruna. March 29 ·. Hej! Vi är mycket stolta över att presentera att våra elever på Hotell- och turismprogrammet i åk 3 för första gången i historien skapat en digital Fjällsäkerhetsdag pga. Covid. De har arbetat med filmproduktion av de kunskaper de har lärt sig om Fjällsäkerhet
 3. Föreningsstöd. Det finns olika stöd att söka för föreningar i Osby kommun. Stöden har olika fördelningskriterier som föreningar och andra måste följa för att vara berättigade till stödet. Stöden söks genom SmartBook föreningsportalen. För att få tillgång till SmartBook fylls en blankett för samtycke i. Samtyckesblanketten.
 4. I EU finns 2,4 miljoner turismföretag, varav över 90 procent är små och medelstora företag. EU är världsledande inom turism, med 40 procent av alla internationell besöken i världen. 85 procent av européerna tillbringar sin sommarsemester i EU. För att hålla allmänheten informerad om den snabbt föränderliga situationen öppnade kommissionen webbplatsen Re-open EU i juni, med.
 5. Tillväxtverket är en nationell myndighet som hör till näringsdepartementet. Genom kunskap, nätverk och finansiering skapar vi bättre förutsättningar för befintliga och framtida företag.

Infrastruktur för rekreation och turism - Jordbruksverket

 1. EU-stöd till produktiva investeringar i företag - större fokus på varaktiga resultat krävs. Om rapporten Att med hjälp av EU-medel skapa varaktiga resultat, det vill säga resultat som kvarstår efter projektens slut, är viktigt för att man ska kunna uppnå positiva effekter för stödmottagarna och de berörda regionerna. Mellan 2000 och 2013 öronmärktes över 75 miljarder euro.
 2. EU-stöd kan lyfta kulturmiljöer i Södermanland. 30 mars 2017 18:00. Södermanlands kulturmiljöer används för att berätta om det kulturarv som format både regionen och Sverige. Med genomtänkta idéer finns det stora möjligheter att söka EU-pengar för att utveckla hållbar turism kring Södermanlands kulturmiljöer. Kulturhistoriska byggnader, parker och äldre stadsmiljöer är alla.
 3. Stöd och bidrag. Du som är skogsägare kan söka ekonomiska stöd hos Skogsstyrelsen. Det kan också finnas stöd att söka hos din länsstyrelse. Här får du fakta om stöden, inspiration och exempel på vad du kan ansöka om stöd för. Senast uppdaterad: 2021-04-16
 4. Lettland får nu uttalat stöd från EU-toppmötet, där ledarna kallar utvisandet för oberättigat. Efter diskussionen om Belarus fortsatta EU-ledarna i Bryssel med att diskutera relationen till Ryssland, som också är allt annat än god. Tjeckien har öppet anklagat ryska agenter för att ha sprängt ett tjeckiskt ammunitionslager i luften 2014, vilket lett till ömsesidigt utvisande.
 5. EU:s medlemsländer och EU-parlamentet har kommit överens om att införa ett digitalt coronapass inom unionen. I det digitala coronapasset ska det framgå om man är vaccinerad, eller att man.
 6. Alla åtgärder relaterade till covid-19 på EU-nivån bör vara sektoroberoende, begränsade i tid och omfattning, väldefinierade, samt inte föregripa förhandlingarna om EU:s långtidsbudget.. 1 Förslaget. 1.1 Ärendets bakgrund. Meddelandet och åtföljande rekommendationerna föranleds av de konsekvenser för turism och transport som covid-19 medfört
 7. Programmen och pengarna 2018. Resultat av stöd till turism inom landsbygdsprogrammet samt inom lokalt ledd utveckling 2018 Detta är en uppföljning av hur det gått hittills när det gäller stöd till turism i landsbygdsprogrammet 2014-2020 och regional- och socialfondsprogrammet 2014-2020

Turism och besöksnäring - Tillväxtverke

EU-fördraget och EUF-fördraget har samma rättsliga ställning och inget av dem är över- eller underordnat det andra. Det är nödvändigt att uttryckligen klargöra detta eftersom regleringsnivåerna i de båda fördragen och det nya namnet på det som tidigare var EG-fördraget (fördraget om EU:s funktionssätt) ger intrycket att EU-fördraget utgör en form av konstitution eller. Jordbrukarstöd. Du som är lantbrukare kan söka EU-stöd för den mark du brukar och de miljöinsatser som du gör. Jordbrukarstöden är en stor del av Länsstyrelsens arbete för en levande landsbygd och ett livskraftigt och miljövänligt jordbruk. Länsstyrelsen tar årligen emot cirka 5800 ansökningar som rör EU-stöd till lantbruket. Glasklart stöd från EU till Ukraina. Världen Vi står enat bakom er, lovar EU till Ukraina i den allt mer upphettade konflikten med Ryssland. Men mycket mer än vackra ord uttalas ändå inte.

Stöd - Jordbruksverket

 1. ne danspaviljong i Malax har varit en samlingsplats för traktens invånare i 50 år. Nu byggs paviljongen om från grunden med stöd av bland annat EU
 2. Bidrag till miljöprojekt. Vill du se din idé växa? Miljönämnden kan stödja nytänkande projekt för utveckling på miljöområdet, enligt den regionala utvecklingsstrategin. Västra Götalandsregionens miljönämnd kan bevilja projektmedel till framsynta och konkreta projekt som främjar tillväxt och miljömässigt hållbar utveckling i.
 3. Turism Utbildning Söka stöd Program för hållbar utveckling EU-kortet för att nå EU:s forskningsfonder. FoU-kortet kan finansiera utveckling som kräver forskning- Nästa FoU avancerat öppnar 1 augusti . Investeringsstöd till företag i kommunerna Bengtsfors, Dals-Ed Färgelanda, Mellerud och Åmål. I vissa fall även icke-SME-företag. Konsultchecken för satsningar i befintliga.

Stöd för landsbygdsutveckling. Myndigheter, kommuner, landsting/regioner, företag samt föreningar och andra organisationer kan söka stöd hos Länsstyrelsen för olika typer av investeringar som utvecklar landsbygden för rekreation och turism samt för turistinformation s. 32 65-69 §§ Stöd till utveckling av natur- och kulturmiljö.. s. 32-33 70-73 §§ Projektstöd för lantrasföreningar.. s. 33-34 . SJVFS 2015:35 3 74-83 §§ Stöd för att bilda innovationsgrupper och för innovationsprojekt inom europeiska innovationspartnerskapet.. s. 34-35 84-87 §§ Gemensamma villkor för.

Hållbar turism - Tillväxtverke

Social turism, eller välfärdsturism, Social turism var också en viktig del av den politiska debatten inför folkomröstningen om Storbritanniens EU-medlemskap den 23 juni 2016, som ledde till att en majoritet av de brittiska väljarna röstade för att lämna unionen. Bland annat hade landets dåvarande premiärminister David Cameron inför folkomröstningen uttryckt oro för att den. Totalt beviljat stöd i miljoner kronor till inriktningar inom trädgårdsodling i landsbygdsprogrammet 2014-2020. 55 företagare har sammanlagt fått 39 miljoner kronor i stöd till växthusodling som i landsbygdsprogrammet är den vanligaste kategorin. Intresset för att odla i växthus är sannolikt en spegling av att efterfrågan på. Ekonomiskt stöd & rådgivning. Någon gång i livet kan du hamna i en situation då problemen känns ohanterbara. Det kan kännas helt omöjligt att själv hitta en lösning. Då kan du vända dig till oss. Vi kan erbjuda dig stöd och rådgivning. Tveka inte utan kontakta oss om du tror vi kan hjälpa dig Tillväxtverket 328 företagande 249 entreprenörskap 173 besöksnäring 82 turism 78 turistnäring 70 digitalisering 40 kvinnors företagande 38 pris 28 starta företag 23 kulturella och kreativa.

Bosnien eu medlemskap, de potentiella kandidatländerna

Visit the Future - Tillväxtverket - tillvaxtverket

Osby - Barn och Familj. Västra Storgatan 35, 283 80 Osby. 0479-52 85 98. FamiljeHuset i Osby. Marklundavägen 8C, 283 42 Osby. 0479-52 85 96. Klicka på personens eller verksamhetens namn och fyll i formuläret för att ta kontakt via e-post. Läs om hur vi hanterar personuppgifter. Familj, barn & ungdom Medborgarnas EU i norra Sverige. Norra Sverige har bärkraftiga sociala och kulturella industrier som är viktiga för medborgarna i regionen. Tack vare regionala insatser och regionalpolitikens finansiella stöd har dessa näringar vuxit och visat på ekonomiska och sociala mervärden för hela Sverige. Glädjande är exempelvis att.

ÄldreGuldbussen till Värmlandsföretag | BussmagasinetLediga jobb - TillväxtverketStoppa djurförsök för hushållsprodukter i EU! | Djurens RättProvisorisk lösning räddar skolskjutsar | Bussmagasinet
 • API3 CoinGecko.
 • Otto Möbel.
 • Ebang SSH password.
 • Google classroom ohne google konto.
 • Belåningsgrad SEB.
 • Tesla Quartalszahlen Q1 2021.
 • Slimme baby.
 • Qtum voorspelling 2021.
 • Mindestlohn Spanien 2021.
 • Casino No Deposit 75 Codes Bonus.
 • Thrills clothing.
 • LOBSTR withdraw to bank account.
 • Försäkringskassan Deutsch.
 • Bitcoin keldert.
 • Parhus fjällstuga pris.
 • Twitch only chat.
 • Fantom Aktie kaufen.
 • Binance convert BNB to BTC.
 • Münchener Rück Aufsichtsrat.
 • Ready for inspection – the automotive aftermarket in 2030.
 • BMW UK.
 • In better news.
 • Plug Power earnings call 2021.
 • Kucoin autolend.
 • Stripe support email.
 • Junge Unternehmen Tirol.
 • Minimum hashrate for solo mining ETH.
 • Nyköpings kommun jobb.
 • Nätapotek Tyskland.
 • Parabolic SAR scalping.
 • Zeno's advent calendar.
 • English Open golf 2020.
 • Bitcoin regulations.
 • Mobile Autoverkauf.
 • Mac Excel keyboard shortcuts.
 • Hur bildas solenergi.
 • Bloomberg futures.
 • Erfinder Augenlaser.
 • Scram device.
 • Roberto Geissini Sale Amazon.
 • WhiteCoin kaufen.